تکمیل ساخت سوله های خط تولید /

آغاز پوشش سقف و تسطیح زمین