اعضای هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

     محمدحسين زرکش

نائب رئیس هیئت مدیره

        محمدرضا زرکش

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

                  جليل زرکش