اعضای هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

محمدرضا زرکش

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

جلیل زرکش

رئیس هیئت مدیره

فریبا تفضلی

semat